Kamil Lhoták – kresby

Galerie Gema ,Praha
2. 3. – 16. 3. 1994