Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, Joseph Beuys a Thomas M. Messer

7. 9. – 9. 9. 2007