Jan Merta — Stockhauserova symfonie

31. 3. – 1. 5. 2010